strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Blok prawej odnogi pęczka
 Hissa
Blok lewej odnogi pęczka
Hissa
 
 
 
< powrót do działu
 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

BLOKI ODNOGI PĘCZKA HISSA

Blok odnogi pęczka Hisa (BBB) jest wywołany przez blok przewodzenia w prawej lub lewej odnodze. Zablokowana odnoga jest przyczyną opóźnionej depolaryzacji komory, którą zaopatruje. Prawidłowo prawa odnoga szybko przewodzi falę depolaryzacji do prawej komory, a lewa odnoga do lewej komory. 

Depolaryzacja jest przewodzona do obu komór w tym samym czasie (tzn. jednocześnie). Blok jednej z odnóg wywołuje opóźnienie depolaryzacji komory, która zaopatrywana jest przez tę odnogę.

Zwykle obie komory są depolaryzowane jednocześnie. Jednak w bloku odnogi jedna z odnóg przewodzi prawidłowo, podczas gdy depolaryzacja po stronie zablokowanej odnogi musi być przewodzona przez otaczającą warstwę mięśniową (która przewodzi wolniej niż układ przewodzący) do miejsca poniżej bloku. Tam depolaryzacja ponownie przebiega szybciej. Opóźnienie po stronie zablokowanej odnogi sprawia, że komora po stronie przeciwnej wcześniej zaczyna proces depolaryzacji.

 

W bloku odnogi jedna komora depolaryzuje się nieco później i dlatego w zapisie EKG widoczne są dwa nałożone na siebie zespoły QRS. W przypadku bloku odnogi zarówno lewa, jak i prawa komora może być depolaryzowana później, co zależy od tego, która odnoga pęczka Hisa jest zablokowana. Czas trwania depolaryzacji prawej i lewej komory jest nadal prawidłowy. Komory natomiast nie są depolaryzowane jednocześnie, co wywołuje poszerzenie zespołów QRS widoczne w EKG. Dwa „niesynchroniczne” zespoły QRS są nałożone jeden na drugi, a elektrokardiograf zapisuje tę złożoną elektryczną aktywność jako poszerzony QRS z dwoma szczytami. Ponieważ poszerzony QRS reprezentuje niejednoczesną depolaryzację obu komór (jedna depolaryzowana o czasie, druga z niewielkim opóźnieniem), zwykle widzimy dwa załamki R określane jako: R i R'. R' odpowiada opóźnionej depolaryzacji komory po stronie bloku.

W bloku odnogi czas trwania poszerzonego zespołu QRS jest wydłużony i wynosi co najmniej 0,12 sekundy (trzy małe kratki). Pojawiają się dwa załamki R (R i R'), przy czym R' odpowiada opóźnionej depolaryzacji komory po stronie bloku.

Równoczesna depolaryzacja komór, a tym samym QRS, prawidłowo trwa krócej niż 0,12 sekundy (trzy małe kratki). Rozpoznanie bloku odnogi głównie opiera się na stwierdzeniu poszerzenia zespołu QRS (co najmniej 0,12 sekundy). Aby postawić rozpoznanie bloku odnogi, trzeba stwierdzić, że szerokość zespołu QRS to co najmniej 3 małe kratki (0,12 sekundy). Prędkość zapisu EKG umożliwia dokładną rejestrację aktywności elektrycznej serca. Jednak w przypadku załamków o dużej amplitudzie pisak EKG wykazuje niewielkie opóźnienie mechaniczne, czasami prowadzące do wydłużenia czasu trwania załamków. Dlatego lepiej oceniać szerokość zespołu QRS w odprowadzeniach kończynowych (gdzie amplituda QRS jest mała) niż w przedsercowych (gdzie załamki mają dużą amplitudę).

Jeżeli u chorego z blokiem odnogi wystąpi częstoskurcz nadkomorowy, wówczas poszerzone zespoły QRS mogą imitować częstoskurcz komorowy.

W bloku prawej odnogi (RBBB) depolaryzacja prawej komory jest opóźniona. 

W bloku lewej odnogi (LBBB) depolaryzacja lewej komory jest opóźniona.

RBBB blok prawej odnogi pęczka Hissa.

W bloku prawej odnogi depolaryzacja lewej komory odbywa się o czasie, stąd załamek R odpowiada depolaryzacji lewej komory, a załamek R' odpowiada opóźnionej depolaryzacji prawej komory.

W bloku lewej odnogi depolaryzacja lewej komory jest opóźniona, a depolaryzacja prawej komory odbywa się o czasie (R), stąd załamek R' odpowiada opóźnionej depolaryzacji lewej komory. Blok prawej odnogi wywołuje zespól RR’ w odprowadzeniach przedsercowych prawokomorowych V1 i V2. W szerokim zespole QRS (i rozpoznaniu BBB) należy rozpoznać RR' w odprowadzeniach prawo- i lewokomorowych. Jeżeli RR' występuje w odprowadzeniach prawokomorowych. V1 lub V2, to jest to najpewniej blok prawej odnogi. W bloku prawej odnogi prawa komora jest depolaryzowana nieznacznie później niż lewa, stąd R' odpowiada opóźnionej depolaryzacji komory prawej. 

Przyczyny bloku prawej odnogi pęczka Hisa:
- choroby powodujące wzrost ciśnienia w prawej komorze, np. tętnicze nadciśnienie płucne,  
- zatorowość płucna
- przerost prawej komory
- zawał serca
- zawał ściany dolnej – zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej, unaczynienie prawej odnogi pęczka Hisa
- zawał ściany przedniej – zamknięcie gałęzi międzykomorowej przedniej, unaczynienie prawej odnogi pęczka Hisa
- zapalenie mięśnia sercowego
- kardiomiopatie
- wrodzone wady serca
- w trakcie cewnikowania prawostronnego, najczęściej jako przejściowa reakcja na wprowadzenie cewnika i drażnienie przegrody międzykomorowej (najczęściej ustępuje po wycofaniu cewnika)
- po ablacji alkoholowej przegrody międzykomorowej z powodu kardiomiopatii przerostowej (dotyczy ok. 50% przypadków).

W przypadku niezupełnego bloku prawej odnogi:
- przerost mięśnia prawej komory (mechanizm powstania bloku to wtórne uszkodzenie układu przewodzącego oraz zmiana geometrii komory i wtórne wydłużenie drogi przewodzenia bodźców)
- przemieszczenie serca wskutek zniekształceń klatki piersiowej
- zwłóknienie w obrębie serca
- zapalenie mięśnia sercowego.

LBBB blok lewej odnogi pęczka Hissa

Elektroda umieszczona nad lewą komorą odpowiada odprowadzeniu V6, V5
Czasem w bloku lewej odnogi zespól RR’ w V5 i V6 występuje jako jedno dodatnie wychylenie z dwoma drobnymi zazębieniami (zespół QRS w V5). W LBBB prawa komora depolaryzuje się przed lewą, stąd początkowa część poszerzonego zespołu QRS odpowiada depolaryzacji komory prawej.  Niezupełny blok prawej odnogi może być wyrazem fizjologicznego opóźnienia depolaryzacji u osób bez choroby serca.

 

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |