strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Układ bodźco-przewodzący
Bradykardia
 
 
< powrót do działu
 
 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

BRADYKARDIA

Częstymi zaburzeniami rytmu serca występującymi w pracy ratownika medycznego są: bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe. Aby prawidłowo identyfikować te zaburzenia należy przypomnieć fizjologię układu bodźco-przewodzącego serca:
Wśród komórek mięśnia sercowego znajdują się wyspecjalizowane komórki mięśniowe, posiadające zdolność do spontanicznego i samoczynnego wytwarzania oraz przewodzenia impulsów elektrycznych, które mają na celu pobudzić pozostałe komórki (robocze) mięśniówki serca i wywołać ich skurcz. Te wyspecjalizowane („elektryczne”) komórki grupują się w skupiska nazywane węzłami, szlakami, pęczkami, odnogami i wiązkami, tworząc razem układ bodźco-przewodzący serca. Układ przewodzący serca możemy umownie podzielić na trzy piętra:
- piętro przedsionkowe składające się z węzła zatokowo-przedsionkowego pełniącego rolę nadrzędnego rozrusznika serca, leżącego w prawym przedsionku oraz szlaków międzywęzłowych, łączących węzeł zatokowo-przedsionkowy z leżącym niżej węzłem przedsionkowo-komorowym.
- piętro wspólne, zarówno dla przedsionków jak i komór, znajdujące się na ich granicy, zbudowane z węzła przedsionkowo-komorowego.
- najniższe piętro - komorowe zbudowane z pęczka, Hisa, który w obrębie przegrody międzykomorowej dzieli się na dwie odnogi – prawą i lewą – biegnące po jednej do każdej komory (odnoga lewej komory dzieli się na wiązkę przednią i tylną), którymi przewodzony jest impuls elektryczny, docierający do każdej pojedynczej komórki roboczej mięśnia sercowego.

Układ bodźco-przewodzący odpowiedzialny jest za generowanie i przewodzenie impulsów elektrycznych, pobudzających robocze komórki mięśniowe serca do skurczu, którego celem jest wyrzut krwi na obwód. Określenie „blok serca” to nic innego, jak zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych we wcześniej wspomnianym układzie elektrycznym (bodźco-przewodzącym) serca, w efekcie czego dochodzi do spowolnienia lub braku przewodzenia pobudzenia elektrycznego na różnej jego wysokości (na różnym piętrze).

Bradykardia

Bradykardia definiowana jest jako czynność serca <60/min. Za bradykardię bezwzględną uważa się częstotliwość rytmu serca <40/min.

Bradykardia może być wywołana przyczynami:
- sercowymi (np zawał mięśnia sercowego, niedokrwienia mięśnia sercowego, zespół chorego węzła ),
- pozasercowymi (np. reakcja wazowagalna, hipotermia, hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, wzrost ciśnienia śródczaszkowego)
- zatruciem lekami np ( digoksyna, beta-blokery, blokery kanałów wapniowych).

Bradykardia jest spowodowana zmniejszoną aktywnością węzła zatokowo-przedsionkowego lub zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Zmniejszoną aktywność węzła zatokowo-przedsionkowego obserwujemy w bradykardii zatokowej (wywołanej zwiększonym napięciem nerwu błędnego), zespole chorego węzła i zahamowaniu zatokowym.

 

Podstępowanie w przypadku bradykardii.

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |