Porady medyczne

Jak przygotować odpady medyczne do transportu i wywozu?

Jak przygotować odpady medyczne do transportu i wywozu?

Przygotowanie odpadów medycznych do wywozu i transportu to istotny proces, który wymaga ścisłego przestrzegania odpowiednich procedur i regulacji prawnych. Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi zapewnia ochronę zdrowia ludzi i środowiska. W tej kwestii istotna jest znajomość przepisów dwóch kluczowych dokumentów prawnych.

Wywóz i transport odpadów – przepisy

Najważniejsze przepisy dotyczące segregacji, wywozu i transportu odpadów medycznych znajdują się w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

W ww. ustawie określono definicję odpadów medycznych. Mianowicie, przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. W rozporządzeniu z kolei dokładnie określono warunki postępowania oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego dla następujących odpadów medycznych:

  • zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
  • niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
  • innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Jak przygotować odpady medyczne do wywozu?

Odpowiednie przygotowanie odpadów medycznych do wywozu zaczyna się już na etapie segregacji. Pierwszym krokiem jest odpowiednie pakowanie materiałów. Odpady medyczne zakaźne powinny być umieszczane w czerwonych workach lub pojemnikach, natomiast odpady niebezpieczne inne niż zakaźne – w żółtych. Ważne jest, aby worki były solidne i nie ulegały uszkodzeniom, co mogłoby prowadzić do rozprzestrzeniania się bakterii i zarazków.

Ponadto worki i pojemniki do odpadów medycznych muszą być odpowiednio opisane:

  • kodem odpadów medycznych w nich przechowywanych,
  • nazwą wytwórcy odpadów medycznych,
  • numerem REGON wytwórcy odpadów medycznych,
  • numerem księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • datą i godziną rozpoczęcia użytkowania worka lub pojemnika,
  • datą i godziną zamknięcia worka lub pojemnika.

Następnie odpady te powinny być przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach, które powinny być wyposażone w ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję. Jednak miejsca przeznaczone do składowania odpadów medycznych muszą spełniać znacznie więcej rygorystycznych wytycznych.

Wspomniane rozporządzenia Ministra Zdrowia dokładnie reguluje, w jakich temperaturach i przez jaki czas mogą być przechowywane poszczególne rodzaje odpadów medycznych. Na przykład wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02 odbywa się tylko w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. Z kolei odpady medyczne inne niż niebezpieczne mogą być wstępnie magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Regulacji związanych z przechowywaniem jest jednak znacznie więcej, dlatego to temat na osobny artykuł. Szczegółowe informacje w tej kwestii zostały kompleksowo wyjaśnione w artykule Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania.

Z kolei transport wewnętrzny odpadów medycznych powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka. W tym celu używa się specjalnych wózków zamykanych lub przewożących pojemniki zamykane.

Jak transportować odpady medyczne?

Zewnętrzny transport odpadów medycznych powinien być realizowany przez specjalistyczne firmy jak TPO, które mają odpowiednie uprawnienia do odbioru i przewozu tego typu materiałów. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstawania, powinny być przekazane do tych firm, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę.

Pojazdy przeznaczone do transportu odpadów medycznych muszą być odpowiednio przygotowane. Przede wszystkim ładunek musi być właściwie zapakowany przez podmiot generujący te odpady, a później stabilnie i bezpiecznie umieszczony w samochodzie. Nie można dopuścić do przemieszczania czy przewracania się worków i pojemników w trakcie jazdy.

Również pracownicy firm wywożących odpady muszą być odpowiednio przeszkoleni – szczególnie gdy mowa o wywozie odpadów medycznych niebezpiecznych. Wówczas należy stosować się do wytycznych ADR.

Odpady medyczne stanowią szczególną grupę odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Dlatego tak ważne jest, aby proces przygotowania odpadów medycznych do wywozu i transportu był prowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Tekst promocyjny


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *