strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wytyczne postępowania dla ZRM

 

 

 

 

 

Wytyczne postępowania dla ratownictwa medycznego
.....................................................................................................................................................................

     

DOBRE PRAKTYKI - ZALECENIA KONSULTANTÓW KRAJOWYCH
Dobre praktyki to zbiory rekomendacji i wytycznych odnoszących się do funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mają one ujednolicić pod względem organizacyjnym oraz medycznym postępowanie dyspozytorów medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Przygotowano je w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dobre praktyki są opracowywane przez konsultantów krajowych lub zespoły ekspertów w dziedzinach mających zastosowanie w ratownictwie medycznym.

     

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ SOR/IP WOBEC  PACJENTA Z HEMOFILIĄ LUB POKREWNA SKAZĄ KRWOTOCZNĄ
Skazy krwotoczne mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Najogólniej rzecz ujmując na proces krzepnięcia krwi mają wpływ trzy czynniki: płytki krwi, czynniki krzepnięcia krwi w osoczu, ściany naczyń krwionośnych. W zależności od tego, który z nich zawodzi (a zawieść mogą nawet wszystkie jednocześnie), zależeć będzie diagnoza i proces leczenia. Ze względu na umiejscowienie defektu lekarze wyróżniają kilka rodzajów skaz krwotocznych.

 
  DOBRE PRAKTYKI LECZENIA BÓLU U DOROSŁYCH I DZIECI W SPECJALISTYCZNYCH I PODSTAWOWYCH ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Jak wynika z publikacji autorstwa zespołu ekspertów pod przewodnictwem Pana Prof. Andrzeja Basińskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zaledwie 16% dorosłych pacjentów otrzymało leczenie przeciwbólowe podczas interwencji podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, natomiast specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego jedynie w 18% zastosowały leczenie przeciwbólowe u dorosłych na etapie przedszpitalnym.

 
DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM UDARU MÓZGU - AKTUALIZACJA 24.01.2019 R.
Wywiad medyczny przeprowadzany jest przez dyspozytora medycznego na podstawie procedur przeprowadzania wywiadu medycznego, udostępnionych dyspozytorowi medycznemu przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, który zatrudnia dyspozytora medycznego, stanowiących zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, uwzględniających zalecenia wynikające z aktualnej wiedzy medycznej.
  DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBIE PRZYJĘĆ
Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć (SOR/IP).  Opracowanie  i  wdrożenie  przez  dysponentów  ZRM  postępowania  w  sytuacji  zbyt  długiego czasu oczekiwania ZRM na przekazanie pacjenta do SOR/IP.

 
PROCEDURY NA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZDARZENIA  Z WIELOMA OSOBAMI POSZKODOWANYMI
Celem procedur jest zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań dyspozytorów medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, izb przyjęć, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w przypadku powiadomienia o zdarzeniu dyspozytora medycznego i zakwalifikowania tego zdarzenia jako zdarzenia o potencjalnym charakterze mnogim/masowym.
  DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH
I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM OSTREGO ZESPOŁU WIEŃCOWEGO
System Państwowe Ratownictwo Medyczne odgrywa kluczową rolę w postępowaniu z pacjentami z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ang. ST Elevation Myocardial Infarction - STEMI) i nie jest tylko środkiem transportu, ale także przyczynia się do szybkiego rozpoznania zawału mięśnia sercowego, odpowiedniej selekcji pacjentów oraz wdrożenia wstępnego leczenia.
     
     
WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI
Niniejsza edycja to już czwarte z kolei podsumowanie Wytycznych resuscytacji, po wydaniach z roku 2000, 2005 oraz 2010, i jednocześnie wydanie najbardziej obszerne i kompleksowe. Wytyczne resuscytacji 2015 zostały opublikowane 15 października 2015 roku (www.erc.edu) i różnią się od poprzednich wydań Wytycznych. Składają się z 11 rozdziałów, w tym z dwóch zupełnie nowych dotyczących opieki poresuscytacyjnej i pierwszej pomocy. Ważną nowością Wytycznych 2015 jest ich interdyscyplinarność, wyrażająca się udziałem w ich tworzeniu europejskich towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii oraz Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii.
     
WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI 2015
Wytyczne  resuscytacji  2015  zostały  opublikowane 15  października  2015  roku i  różnią  się  od poprzednich wydań Wytycznych. Składają się z 11 rozdziałów, w tym z dwóch zupełnie nowych dotyczących opieki poresuscytacyjnej i pierwszej pomocy. Ważną nowością Wytycznych 2015 jest ich interdyscyplinarność, wyrażająca się udziałem w ich tworzeniu europejskich towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii oraz Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii.
  PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH ZMIAN W WYTYCZNYCH 2015 ERC
W dniu 15.10.2015 r. zostały opublikowane Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Podobnie jak w przeszłości, Polska Rada Resuscytacji przekazała podsumowanie najważniejszych zmian w stosunku do Wytycznych 2010 i rozpoczyna proces tłumaczenia i dostosowywania Wytycznych 2015 do warunków w Polsce.

 
WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI 2010
Poniższa publikacja Wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji uaktualnia wytyczne opublikowane w 2005 roku i jest kontynuacją ustanowionego pięcioletniego cyklu zmian wytycznych . Podobnie jak Wytyczne 2005, tak i obecne są oparte na najbardziej aktualnym dokumencie CoSTR (Consensus on CPR Science with Treatment Recommendations) , który systematyzuje wyniki prac naukowych dotyczących szerokiego zakresu tematów związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO).
   

   
     
WYTYCZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępnych danych dotyczących danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom wybrać najlepsze możliwe strategie terapeutyczne u typowych chorych cierpiących na określoną chorobę, uwzględniając nie tylko wynik leczenia, lecz także potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem poszczególnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
     

Wytyczne ESC 2020 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA U PACJENTÓW Z OSTRYMI ZESPOŁAMI WIEŃCOWYMI BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST
Wytyczne podsumowują dostępne dane naukowe, aby wspierać personel medyczny w wyborze najlepszych strategii postępowania u poszczególnych pacjentów z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Niezależnie od tego ostateczne decyzje dotyczące konkretnego chorego musi podejmować zajmujący się nim specjalista – adekwatnie do sytuacji i w uzgodnieniu z pacjentem bądź z jego opiekunem.

  WYTYCZNE ESC 2020 DOTYCZĄCE LECZENIA OSÓB DOROSŁYCH Z WRODZONYMI WADAMI SERCA
Wytyczne stanowią podsumowanie i ocenę dostępnych danych naukowych w celu wsparcia personelu medycznego w podejmowaniu decyzji co do strategii postępowania w odniesieniu do indywidualnego pacjenta z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Niezależne od tego ostateczne decyzje dotyczące indywidualnego chorego musi podejmować – adekwatnie do sytuacji oraz w uzgodnieniu z pacjentem bądź z jego opiekunem – zajmujący się nim specjalista.

 

WYTYCZNE ESC 2020 DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I LECZENIA MIGIOTANIA PRZEDSIONKÓW OPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY z European Association of Cardio‑Thoracic Surgery (EACTS)
Wytyczne podsumowują i poddają ocenie dostępne dane naukowe, aby wspierać personel medyczny w wyborze najlepszych strategii postępowania u indywidualnego pacjenta z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Niezależnie od tego ostateczne decyzje dotyczące indywidualnego chorego musi podejmować – adekwatnie do sytuacji oraz w uzgodnieniu z pacjentem bądź z jego opiekunem – zajmujący się nim specjalista.

 

WYTYCZNE ESC 2020 DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I POSTĘPOWANIA W OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ PRZYGOTOWANE WE WSPÓŁPRACY Z European Respiratory Society
Wytyczne podsumowują dostępne dane naukowe, aby wspierać personel medyczny w wyborze najlepszych strategii postępowania u indywidualnego pacjenta z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Niezależnie od tego ostateczne decyzje dotyczące indywidualnego chorego musi podejmować – adekwatnie do sytuacji oraz w uzgodnieniu z pacjentem bądź z jego opiekunem – zajmujący się nim specjalista.


 
WYTYCZNE ESC DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORYCH Z CZĘSTOSKURCZEM NADKOMOROWYM 2019
Ze względu na to, że poprzednie wytyczne dotyczące nadkomorowych zaburzeń rytmu serca opublikowano 16 lat temu, nowe wytyczne z 2019 roku nie uwzględniają wielu spośród zalecanych wówczas leków. Zmieniły się w tym czasie ponadto techniki i wskazania do zabiegów ablacyjnych.
  WYTYCZNE ESC/EASD DOTYCZĄCE CUKRZYCY, STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCYCH Z Z CHOROBAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI 2019
Wytyczne podsumowują dostępne dane naukowe, aby wspierać personel medyczny w wyborze najlepszych strategii postępowania u indywidualnego pacjenta z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej.

 
WYTYCZNE ESC DOTYCZĄCE ROZPOZNAWANIA I LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH 2019
Wytyczne podsumowują dostępne dane naukowe, aby wspierać personel medyczny w wyborze najlepszych strategii postępowania u indywidualnego pacjenta z określoną chorobą. Wytyczne i ich zalecenia powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Niezależnie od tego ostateczne decyzje dotyczące indywidualnego chorego musi podejmować – adekwatnie do sytuacji oraz w uzgodnieniu z pacjentem bądź z jego opiekunem – zajmujący się nim specjalista.
 

Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym
Wytyczne stanowią dokument podsumowujący i oceniający dostępną wiedzę w celu ułatwienia pracownikom służby zdrowia wyboru najlepszej strategii postępowania u poszczególnych pacjentów z danym stanem chorobowym. Wytyczne i zawarte w nich zalecenia powinny pomagać w podejmowaniu decyzji przez pracowników służby zdrowia w codziennej praktyce, ale ostateczne decyzje dotyczące indywidualnych pacjentów muszą być podejmowane przez
lekarza(-y) odpowiedzialnych za terapię po konsultacji z pacjentem lub, w razie potrzeby, jego opiekunem.


 
WYTYCZNE ESC/EACTS DOTYCZĄCE REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO 2018
Wytyczne stanowią dokument podsumowujący i oceniający wszystkie dowody z badań naukowych dotyczące określonego zagadnienia, które są dostępne w momencie ich przygotowywania, a ich celem jest ułatwienie lekarzom wyboru najlepszych strategii postępowania u poszczególnych pacjentów z danym stanem chorobowym, biorąc pod uwagę wpływ poszczególnych metod diagnostycznych lub terapeutycznych na wyniki leczenia, a także charakteryzujący je stosunek korzyści do ryzyka.
  WYTYCZNE ESC DOTYCZĄCE ROZPOZNAWANIA I LECZENIA OMDLEŃ 2018
Wytyczne stanowią dokument podsumowujący i oceniający dostępne dowody z badań naukowych dotyczące określonego zagadnienia, a ich celem jest ułatwienie lekarzom wyboru najlepszych strategii postępowania u poszczególnych pacjentów z danym stanem chorobowym
.

 

CZWARTA UNIWERSALNA DEFINICJA ZAWAŁU SERCA
Pod koniec XIX wieku wyniki badań sekcyjnych wskazały na możliwy związek między zamknięciem tętnicy wieńcowej przez skrzeplinę a zawałem serca (MI). Dopiero jednak na początku XX wieku zaczęły się pojawiać pierwsze kliniczne opisy związku między wytworzeniem się skrzepliny w tętnicy wieńcowej a towarzyszącymi temu objawami klinicznymi. Pomimo tych przełomowych obserwacji upłynął długi czas,
zanim ta jednostka chorobowa została powszechnie zaakceptowana klinicznie, częściowo z powodu wyników jednego z badań autopsyjnych, w którym nie stwierdzono skrzeplin w tętnicach wieńcowych u 31% zmarłych pacjentów z MI. Tę jednostkę kliniczną określano jako zakrzepicę wieńcową, ale ostatecznie zwyciężył termin „zawał serca”. W późniejszych latach stosowano kilka różnych definicji MI, co było przyczyną kontrowersji i zamieszania.

  STANOWISKO ESC DOTYCZĄCE STOSOWANIA PODWÓJNEJ TERAPII PRZECIWPŁYTKOWEJ W CHOROBIE WIEŃCOWEJ PRZYGOTOWANE WE WSPÓŁPRACY Z EACTS 2017
Wytyczne i uaktualnienia przygotowane pod nadzorem Komisji ds. Wytycznych Postępowania (CPG) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) są dokumentami podsumowującymi i oceniającymi wszystkie dostępne dane naukowe, a ich celem jest ułatwienie personelowi medycznemu wyboru najlepszych strategii postępowania u poszczególnych pacjentów z danym stanem chorobowym.
     

 

 
 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |