strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
System Państwowego
Ratownictwa Medycznego

 

 

 

 

 

System Państwowego Ratownictwa Medycznego
............................................................................................................................................................

POCZĄTKI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Ratownictwo medyczne narodziło się na polu walki. Pierwsze próby zorganizowania polowej opieki medycznej zostały podjęte podczas wojen napoleońskich i krymskich pod kierunkiem Jeana Dominiquea Larreya, napoleońskiego lekarza polowego. Zastosował on w praktyce lekkie, zaprzężone w konie pojazdy, tak zwane „lotne ambulanse”, do dowożenia wojskowych lekarzy oraz sprzętu medycznego na pierwszą linię walki w celu niesienia pomocy rannym. W Stanach Zjednoczonych pierwsze próby opieki medycznej na polach bitew pojawiły się w trakcie wojny secesyjnej (1861 – 1865), gdzie nie będący lekarzami "corpsmani" zostali przeszkoleni w celu niesienia podstawowej pomocy rannym żołnierzom na miejscu zdarzenia. [zobacz więcej]

MODELE DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Na świecie funkcjonują dwa podstawowe modele ratownictwa medycznego, określane popularnie jako „bierz i pędź” (ang. scoop and run) – model anglo-amerykański, oraz „zostań i lecz” (ang. stay and play) – model franko-germański. W wielu krajach funkcjonują modele pośrednie. W modelu „bierz i pędź” (ang. scoop and run), zadaniem ZRM jest jak najszybszy
dojazd na miejsce zdarzenia, wykonanie segregacji, zabezpieczenie funkcji życiowych i transport do oddziału ratunkowego. W oddziale ratunkowym zespół medyczny dokonuje ponownej segregacji i bada pacjenta, a następnie wdraża konieczne leczenie i w razie potrzeby kieruje pacjenta na wybrany oddział szpitalny lub wypisuje do domu.
 
[zobacz więcej]

ORGANIZACJA PAŃSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE
Patrząc zatem na system Państwowe Ratownictwo Medyczne należy rozpocząć od interpretacji znaczenia terminu „system”. „System” jest pewną całością – zespołem współzależnych części (ludzi, procesów, produktów, usług), które są powiązane wspólnym celem. By rozumieć system, w pierwszej kolejności konieczna jest wiedza o jego celu. System ochrony zdrowia jest tworzony i udoskonalany w celu wypełniania misji, jaką jest ochrona zdrowia wszystkich z niego korzystających. System zdrowotny jest zatem wyodrębnioną całością złożoną z  wielu  różnorodnych  elementów,  które  są  powiązane  różnorodnymi  więziami (między którymi zachodzą różnorodne relacje) i które realizują cel związany ze zdrowiem.
 [zobacz więcej]

KONCEPCJA NUMERU 112
System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) został stworzony, aby zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zapewnienie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych jest zadaniem dysponentów jednostek systemu PRM.
 [zobacz więcej]

WYMAGANIA DLA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 lutego 2019 r. 
[zobacz więcej]
 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |