strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo w ratownictwie medycznym

 

 

 

 

Prawo w ratownictwie medycznym
......................................................................................................................

 
  USTAWY
Państwowe Ratownictwo Medyczne
   
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. z 2001, Nr 113 poz. 1207
   
Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2002, Nr 241 poz. 2073
   
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2005, Nr 267 poz. 2256
   
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2006, Nr 191 poz. 1410 (ze zm.)
   
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2008, Nr 237, poz. 1653
   
Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2008, Nr 17 poz. 101 (ze zm.)
   
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2009, Nr 122, poz. 1007
   
Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. z 2010, Nr 219, poz. 1443
   
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2012, poz. 1459
   
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2014, poz. 1802
   
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2015, poz. 1887
   
Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. z 2016, poz. 1868
   
Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. z 2017, poz. 2195
   
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2018, poz. 1115
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
o Ochronie Zdrowia Psychicznego
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 1994, poz. 535
   
Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 1997, poz. 113
   
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 2005, poz. 1183
   
Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 2008, poz. 1108
   
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 2010, poz. 19
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.
Dz. U. 2012, poz. 740
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi Dz. U. 2018, poz. 2459

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE USTAWY
Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. z 2015, poz. 618
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. z 2015, poz. 581 (ze zm.)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Dz. U. z 2015 r., poz. 636 (z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
Dz. U. z 2016 r., poz. 605 – (z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dz.U. z 2008, Nr 52, poz. 417
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dz.U. z 2017, poz. 2217

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ROZPORZĄDZENIA
Jednostki systemu
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2009, Nr 139, poz. 1137
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2010, Nr 209, poz. 1382
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Dz.U. z 2010, Nr 252, poz. 1697
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Dz.U. 2012, poz. 583
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Dz.U. 2012, poz. 739
   
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 września 2013 r. w sprawie systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego.
Dz. U. z 2013, poz. 1181
   
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Dz. U. z 2014, poz. 1994
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Dz. U. 2015, poz. 2069
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2015 r., poz. 1400
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
Dz. U. z 2013 r., poz. 1176
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru 
Dz. U. z 2014 r., poz. 325 (tekst jedn.)
   
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ROZPORZĄDZENIA
SOR/CENTRUM URAZOWE
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego.
Dz.U. z 2010, Nr 118 poz. 803
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Dz.U. z 2011, Nr 237 poz. 1420
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci.
Dz.U. z 2016, poz. 145
   
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  ROZPORZĄDZENIA
Ratownik medyczny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
Dz.U. z 2007, Nr 112, poz. 775
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
Dz.U. z 2006, Nr 4, poz. 33
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
Dz.U. z 2009, Nr 11, poz. 64
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
Dz.U. 2012, poz. 181
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
Dz.U. 2016, poz. 587
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.
Dz.U. 2016, poz. 586
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.
Dz.U. 2017, poz. 1364
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Dz.U. 2017, poz. 1884

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIA
dyspozytor medyczny
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.
Dz.U. z 2007, Nr 77, poz. 525
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2007, Nr 90, poz. 605
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2014, poz. 66
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego.
Dz.U. z 2019, poz. 1703
   
Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 09 września  2019 r. w w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego.
Dz.U. Ministra Zdrowia 2019, poz. 71
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ROZPORZĄDZENIA
lekarz koordynator
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2009, Nr 39, poz. 322
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  ROZPORZĄDZENIA
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Dz.U. z 2007, Nr 60, poz. 408
   
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Dz.U. z 2008, Nr 229, poz. 1537
   
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Dz.U. z 2011, Nr 299, poz. 1778
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Dz.U. z 2009, Nr 139, poz. 1132
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ROZPORZĄDZENIA
Wojewódzki plan działania systemu PRM
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM.
Dz.U. z 2008, Nr 142, poz. 893
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM.
Dz.U. z 2011, Nr 3, poz. 6
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM.
Dz.U. z 2014, poz. 1902
   
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2018 obowiązujący od 1 kwietnia 2019 - październik 2018
   
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2019 aktualizacja nr 1 - maj 2019
   
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  ROZPORZĄDZENIA
Inne
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Dz.U. z 2014, poz. 954
   
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Dz.U. z 2016, poz. 305
   

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Dz.U. z 2017, poz. 307

   
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. z 2017, poz. 1473
 

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |