strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo w ratownictwie medycznym

 

 

 

 

Prawo w ratownictwie medycznym
......................................................................................................................

     
USTAWY - Państwowe Ratownictwo Medyczne
     
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2018, poz. 1115   Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2017, poz. 2195
     
Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2016, poz. 1868   Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2015, poz. 1887
     
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2014, poz. 1802   Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2012, poz. 1459
     
Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2010, Nr 219, poz. 1443   Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2009, Nr 122, poz. 1007
     
Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Dz.U. z 2008, Nr 17 poz. 101 (ze zm.)
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2008, Nr 237, poz. 1653
     
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2006, Nr 191 poz. 1410 (ze zm.)   Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 2005, Nr 267 poz. 2256
     
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. z 2001, Nr 113 poz. 1207   Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. Dz.U. z 2002, Nr 241 poz. 2073

 
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA - Ochrona Zdrowia Psychicznego
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi Dz. U. 2018, poz. 2459   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.
Dz. U. 2012, poz. 740
     
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 2010, poz. 19   Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 2008, poz. 1108
     
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 2005, poz. 1183   Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 1997, poz. 113
     
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. z 1994, poz. 535
   

     
INNE USTAWY    
     
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2008, Nr, 234, poz. 1570   Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 2017, poz. 2217
     
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 2008, Nr 52, poz. 417   Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
Dz. U. z 2016 r., poz. 605 – (z późn. zm.)
     
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  Dz. U. z 2015 r., poz. 636 (z późn. zm.)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2015, poz. 581 (ze zm.)
     

Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. z 2015, poz. 618

   

     
ROZPORZĄDZENIA - Jednostki systemu
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2009, Nr 139, poz. 1137
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Dz.U. z 2010, Nr 209, poz. 1382
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 2010, Nr 252, poz. 1697   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Dz.U. 2012, poz. 583
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Dz.U. 2012, poz. 739
  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 września 2013 r. w sprawie systemu Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego. Dz. U. z 2013, poz. 1181
     
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dz. U. z 2014, poz. 1994   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz. U. 2015, poz. 2069
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2015 r., poz. 1400
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
Dz. U. z 2013 r., poz. 1176
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  Dz. U. z 2014 r., poz. 325 (tekst jedn.)    

     
ROZPORZĄDZENIA - SOR/CENTRUM URAZOWE    
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci. Dz.U. z 2016, poz. 145   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. z 2011, Nr 237 poz. 1420
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego. Dz.U. z 2010, Nr 118 poz. 803    

     
ROZPORZĄDZENIA - Ratownik medyczny    
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Dz.U. z 2007, Nr 112, poz. 775   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. z 2006, Nr 4, poz. 33
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. z 2009, Nr 11, poz. 64   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Dz.U. 2012, poz. 181
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. 2016, poz. 587   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.
Dz.U. 2016, poz. 586
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.  Dz.U. 2017, poz. 1364   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych  Dz.U. 2017, poz. 1884
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Dz.U. 2019, poz. 2464
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych, innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.  Dz.U. 2020, poz. 2110

 
ROZPORZĄDZENIA - dyspozytor medyczny    
     
Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 09 września  2019 r. w w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego. Dz.U. Ministra Zdrowia 2019, poz. 71   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego. Dz.U. z 2019, poz. 1703
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.
Dz.U. z 2014, poz. 66
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dz.U. z 2007, Nr 90, poz. 605
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Dz.U. z 2007, Nr 77, poz. 525    

     
ROZPORZĄDZENIA - lekarz koordynator    
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Dz.U. z 2009, Nr 39, poz. 322    

     
ROZPORZĄDZENIA - Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy    
     
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dz.U. z 2011, Nr 299, poz. 1778   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dz.U. z 2009, Nr 139, poz. 1132
     
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dz.U. z 2008, Nr 229, poz. 1537   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dz.U. z 2007, Nr 60, poz. 408

     
ROZPORZĄDZENIA - Wojewódzki plan działania systemu PRM    
     
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2021 aktualizacja nr 6 - marzec 2021   Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2020 aktualizacja nr 5 - wrzesień 2020
     
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2020 aktualizacja nr 3 - luty 2020   Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2020 aktualizacja nr 4 - maj 2020
     
Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego 2019 aktualizacja nr 1 - maj 2019   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM.Dz.U. z 2014, poz. 1902
     
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM. Dz.U. z 2008, Nr 142, poz. 893   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności ZRM. Dz.U. z 2011, Nr 3, poz. 6

     
ROZPORZĄDZENIA - Inne    
     

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Dz.U. 2020 poz. 1209

 

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2021, poz. 1104

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Dz.U. z 2017, poz. 1473
   
     
     

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |