strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medyczne czynności ratunkowe

 

 

 

 

 

Medyczne czynności ratunkowe
...........................................................................................................................

Medyczne czynności ratunkowe przedstawione w niniejszym dziale opracowano zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. z 2016, Nr 4, poz. 587.

OCENA STANU PACJENTA W CELU USTALENIA POSTĘPOWANIA I DECYZJI O PODJĘCIU LUB ODSTĄPIENIU OD MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH
Ocena stanu klinicznego pacjenta wymaga od ratownika medycznego dużej wiedzy skupienia oraz uwagi. Prowadzenie badania szybko bez empatii, bez zrozumienia pacjenta prowadzić będzie do popełniania błędów, co w konsekwencji doprowadzi do zastosowania złej procedury postępowania.
  UKŁADANIE PACJENTA W POZYCJI WŁAŚCIWEJ DLA STANU PACJENTA LUB ODNIESIONYCH URAZÓW
Rodzaj zastosowania odpowiedniej pozycji ułożenia ciała pacjenta uzależniony jest od miejsca zdarzenia, jego stanu klinicznego oraz współistniejących jednostek chorobowych oraz zaistniałych urazów. Pacjent przytomny powinien wyrazić zgodę za zaproponowane ułożenie, nie wolno postępować wbrew jego decyzji, wiąże się to z brakiem współpracy pacjenta z ratownikiem medycznym.

 

PODJĘCIE I PROWADZENIE PODSTAWOWEJ I ZAAWANSOWANEJ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ U DOROSŁYCH I DZIECI WEDŁUG STANDARDÓW OGŁOSZONYCH W OBWIESZCZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 43 USTAWY Z DNIA 8.09.2016 R. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Celem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i intensywnego podtrzymywania akcji serca jest „ocalenie serc zbyt dobrych, aby umrzeć", po to, by zabezpieczyć mózg przed utratą zdolności do życia. Zalecenia American Heart Association to jedynie ogólne zasady postępowania, wymagające od osób sprawujących opiekę nad pacjentem w nagłych wypadkach elastyczności w podejmowaniu właściwych decyzji. Zawarte poniżej wskazówki są wynikiem opracowanych algotymów postępowania przez Europejską Radę Resuscytacji w 2010 roku.

RESUSCYTACJA DOROSŁYCH - podstawowe zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem BLS)
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH - podstawowe zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem BLS-AED)
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH - zaawansowane zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem ALS)
RESUSCYTACJA DZIECI - podstawowe zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem BLS)
RESUSCYTACJA DZIECI - zaawansowane zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem ALS)
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW - postępowanie zgodnie z algorytmem BLS, ALS


 

BEZPRZYRZĄDOWE I PRZYRZĄDOWE PRZYWRACANIE I ZABEZPIECZENIE DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH
Drogi oddechowe mogą ulec niedrożności częściowej lub całkowitej. Może to zdarzyć się na dowolnym poziomie (od nosa i jamy ustnej aż do oskrzeli). U osób nieprzytomnych miejscem niedrożności jest poziom gardła, gdzie język i okoliczne tkanki miękkie zapadają się zamykając drogi oddechowe. Niedrożność mogą też powodować katar, wymiociny, treść pokarmowa, krew, uszkodzone tkanki lub ciała obce.

TECHNIKI UDRAŻNIANIA - podstawowe
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - maska krtaniowa LMA, rurka krtaniowa LT
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - rurka przełykowo-tchawicza (combitube)
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - intubacja dotchawicza
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - konikopunkcja
TECHNIKI UDRAŻNIANIA - zaawansowane - odsysanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych


 
PODEJMOWANIE TLENOTERAPII BIERNEJ LUB WSPOMAGANIA ODDECHU LUB WENTYLACJI ZASTĘPCZEJ POWIETRZEM LUB TLENEM
Stosowanie tlenoterapii w ratownictwie medycznym wymaga znajomości nie tylko podstaw patofizjologii stanów zagrożenia życia i zastosowania tlenu, lecz także użycia odpowiedniego sprzętu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniały się ogólne zasady oraz podejście do stosowania tlenu, szczególnie w ratownictwie medycznym.
  MONITOROWANIE CZYNNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA METODAMI NIEINWAZYJNYMI
Elektrokardiografia to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.

 
WYKONYWANIE DEFIBRYLACJI AUTOMATYCZNEJ LUB RĘCZNEJ NA PODSTAWIE EKG, KARDIOWERSJA, STYMULACJA ELEKTRYCZNA - POD NADZOREM LEKARZA
Skuteczność defibrylacji zależy od dostarczenia prądu o wystarczającym natężeniu do miokardium. Jest to trudne do określenia, gdyż wartość ta zależy od impedancji ściany klatki piersiowej i od pozycji elektrod. Ponadto znaczna część prądu ulega rozproszeniu w obrębie klatki piersiowej omijając serce i w rezultacie do serca dociera zaledwie 4% energii wyładowania.
  WYKONYWANIE KANIULIZACJI ŻYŁ OBWODOWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ SZYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ, WKŁUCIA DOSZPIKOWE PRZY POMOCY GOTOWEGO ZESTAWU, INIEKCJE DOMIĘŚNIOWE
Uzyskanie dostępu do żyły umożliwia podawanie leków i płynów infuzyjnych oraz pobieranie krwi do badań. Wkłucie do żyły jest czynnością prostą, wymaga jednak pewnego doświadczenia i przestrzegania podstawowych zasad.

 
PODAWANIE LEKÓW DROGĄ DOŻYLNĄ, DOMIĘŚNIOWĄ, PODSKÓRNĄ, DOTCHAWICZĄ, DOODBYTNICZĄ, I WZIEWNĄ ORAZ DOSZPIKOWĄ PRZY UŻYCIU GOTOWEGO ZESTAWU
Ratownik medyczny, zgodnie z nadanymi ustawą uprawnieniami, może podawać samodzielnie 28 leków. Podstawą do prawidłowego podania leków jest bezbłędna znajomość zamiany dawek leków na różne jednostki.
  OBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ DROGĄ NAKŁUCIA JAMY OPŁUCNOWEJ
Gromadzenie się powietrza pod wzmożonym ciśnieniem w jamie opłucnej, prowadzące do stopniowo narastającej, a niekiedy nagłej niewydolności krążeniowo-oddechowej, może spowodować zgon, wymaga zatem szybkiego rozpoznania i leczenia.

 
ODBIERANIE PORODU NAGŁEGO W WARUNKACH PRZEDSZPITALNYCH
Poród jest to proces wydalenia z jamy macicy płodu wraz z popłodem łożysko, błony płodowe, pępowina/ w okresie donoszenia ciąży. Prawidłowo przebiegająca ciąża trwa około 280 dni tj. 40 tygodni. Za fizjologię przyjmuje się poród między 38 – 42 tyg. ciąży.  Poród jest to proces o określonej ciągłości biologicznej jednakże dla celów praktycznych dzieli się go na cztery odrębne okresy.
  ZAOPATRYWANIE RAN I ZŁAMAŃ
Rany mechaniczne powstają w wyniku działania czynników. termiczne powstają w wyniku działania wysokiej temperatury chemiczne - substancji chemicznych. Jeżeli krew wypływa wprost na zewnątrz ustroju mówimy o krwotoku zewnętrznym. Gromadzenie się krwi w jamach ciała, w jamie czaszkowej, w tkance podskórnej i mięśniach – określamy mianem krwotoku wewnętrznego.

 
SYSTEM SEGREGACJI MEDYCZNEJ
Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie określenie TRIAGE zostało zaadoptowane do działań medycznych. Pierwsze informacje na ten temat dotyczą już czasów Napoleońskich, a konkretnie chirurg Dominik Larrey w armii Napoleona Bonaparte, który jako pierwszy w roku 1797 wprowadził na pole walki ambulanse. Ich zadaniem było odnajdywanie rannych żołnierzy i ewakuowanie ich do szpitali polowych – gdzie tu segregacja?
  MEDYCZNE CZYNNOŚCI MEDYCZNE PODEJMOWANIE POD NADZOREM LEKARZA SYSTEMU
Medyczne czynności ratunkowe przedstawione w niniejszym dziale opracowano zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. z 2007, Nr 4, poz. 33. - załącznik nr 2.

 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Dokumentacja medyczna jest podstawowym dokumentem przechowywanym w archiwum danej jednostki PRM. Archiwizowana jest przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta, w razie zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia jest przechowywana przez 30 lat od momentu złożenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, Dz. U. 01.88.966).

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |