strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zasady transportu pacjentów
 
 
< powrót do działu
 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

ZASADY TRANSPORTU PACJENTÓW

1. Podstawowe zasady transportu chorych:
- Bezpieczeństwo chorego i personelu ZRM.
- Wyeliminowanie możliwości powstania wtórnych obrażeń związanych z transportem chorego.
- Reguła „trzech R" (polskie 3W)
right patients
in the right time
to the right hospital

„ właściwy pacjent, we właściwym czasie i we właściwe miejsce".
- Znajomość reguł:
„chwyć i jedź"
„stój i rób"

2. Przed podjęciem transportu należy sprawdzić:
- Drogi oddechowe: drożność, brak wydzielin i ciał obcych w jamie ustnej, wyraźnie słyszalne oddechy bez rzężeń, świstów itp.
- Prawidłowe unieruchomienie kręgosłupa szyjnego: u wszystkich chorych z obrażeniami twarzy, u wszystkich chorych nieprzytomnych
- Stan wkłuć dożylnych: drożność, unieruchomienie, ilość
- Monitorowanie: adekwatne do stanu chorego
- Dostępność leków, które mogą być nagle potrzebne u chorego.
- Unieruchomienie chorego i zamocowanie sprzętu medycznego w przedziale medycznym.

Chorzy transportowani w pozycji siedzącej na bocznych siedzeniach i personel medyczny muszą mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa.
W przypadku konieczności podjęcia działań medycznych w czasie jazdy należy rozważyć możliwość zatrzymania pojazdu.
Chory transportowany na noszach głównych zapięty jest zawsze wszystkimi pasa noszy. Chorzy transportowani na noszach głównych w pozycji bocznej również powinni być zabezpieczeni pasami.

Chorzy z zaburzeniami świadomości, transportowani na desce ortopedycznej z bocznymi unieruchomieniami, unieruchomieni pasami bocznymi do deski winni być przypięci do noszy głównych pojedynczym pasem w taki sposób by istniała możliwość szybkiego obrócenia deski w przypadku wystąpienia wymiotów. Niedopuszczalny jest transport chorego ułożonego na noszach podbierakowych - służą one wyłącznie do przekładania chorego.

Sytuacje szczególe - transport w pozycji siedzącej na miejscu pasażera.

Może dotyczyć wyłącznie osób:
- stabilnych krążeniowo-oddechowo
- w pełnym kontakcie logicznym
- dorosłych
Osoby spełniające ww. wymagania zostają przypięte pasami bezpieczeństwa. Czynność tą powinien wykonać ratownik osobiście, gdyż ponosi za to pełna odpowiedzialność.

Sytuacje szczególe - transport w pozycji siedzącej na krzesełku kardiologicznym.
Warunkiem bezwzględnym umożliwiającym transport chorego na krzesełku kardiologicznym jest istnienie fabrycznego systemu mocowania krzesełka w ambulansie. W każdym innym przypadku chory może być transportowany na siedząco wyłącznie przy użyciu noszy głównych. Transport na siedząco dotyczy wyłącznie chorych przytomnych.

Wskazaniem do transportu na siedząco jest:
- duszność
- niewydolność krążenia - pod warunkiem, że pozycja siedząca nie wpływa na spadek ciśnienia tętniczego.

Sytuacje szczególe -transport w pozycji z uniesionym tułowiem.
Najczęściej stosowany rodzaj ułożenia chorego. Przeciwwskazaniem jest hipotensja i wstrząs.

Wskazania bezwzględne:
- uraz czaszkowo-mózgowy -uniesienie tułowia o 30 stopni.
- obrzęk płuc

Wskazania względne:
- duszność
- niewydolność krążenia
- zaburzenia świadomości
Chory musi być przypięty pasami do noszy.

Sytuacje szczególe - transport w pozycji leżącej na lewym boku:

Wskazanie bezwzględne:
Zaburzenia świadomości u kobiet z widoczną ciążą -ze względu na możliwość wystąpienia z. aortalno-żylnego w ułożeniu na wznak.

Wskazania względne:
- chorzy zatruci drogą pokarmową -ułożenie na lewym boku powoduje najwolniejsze wchłanianie trucizn.
- chorzy w stanie upojenia alkoholowego.

Wszyscy chorzy transportowaniu w ułożeniu na boku wymagają szczególnego nadzoru i monitorowania. W przypadku ciężarnych monitorowanie obejmuje również monitorowanie tętna płodu. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo porodu w trakcie transportu to należy podnieść temperaturą przedziału medycznego do 30 st. C.

Sytuacje szczególe - transport dziecka
Niedopuszczalny jest transport dziecka trzymanego przez matkę siedzącą na fotelu pasażera. Należy dołożyć wszelkich starań aby zwalczyć lęk u dziecka i je uspokoić. Jeżeli jest to niemożliwe należy rozważyć zastosowanie sedacji. Dzieci transportujemy na noszach głównych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu unieruchomienia dziecka. Ze względu na trudność uzyskania dostępu dożylnego i ruchliwość pobudzonego dziecka wszystkie dodatkowo wkłucia obwodowe winny być obandażowane. W przypadku wkłuć w zgięciu łokciowym należy zastosować krótką szynę unieruchamiającą. Dopuszczalny jest transport dziecka na foteliku dziecięcym zamontowanym na fotelu pasażera.

Monitorowanie chorego w trakcie transportu
Warunkiem niezbędnym do zauważenia pogorszenia stanu ogólnego transportowanego chorego jest OBSERWACJA CHOREGO -jeżeli w przedziale medycznym jest chory to musi tam również być ratownik. Optymalna metodą monitorowania chorego w czasie transportu jest pulsoksymetria. Jeżeli przyczyną transportu chorego jest jakakolwiek dysfunkcja ukł. krążenia monitorowanie powinno obejmować również monitorowanie zapisu ekg na monitorze defibrylatora. Większość błędów związanych z transportem chorego związana jest z bagatelizowaniem problemu monitorowania chorych.

Load and Go, kwalifikacja do szybkiego transportu
- uraz głowy z zaburzeniami świadomości
- zaburzenia oddychania (niedrożność, intubacja, wentylacja mechaniczna)
- uraz klatki piersiowej (odma, niestabilna kl.p. krwawienie do jamy opłucnowej)
- tamponada osierdzia
- podejrzenie krwotoku wewnętrznego
- złamanie kości miednicy
- złamanie dwóch kości udowych
- wstrząs
- uraz u kobiety w ciąży
- uraz z zadziałaniem dużych energii (wyrzucenie poszkodowanego z pojazdu, silnik w przedziale pasażerskim, upadek z wysokości 3 metrów itp.)

image17„Chwyć i jedź"
Na miejscu wypadku: tylko procedury ratujące życie (bez bandażowania, stabilizacji złamań etc.)
Wskazania: niestabilność hemodynamiczna spowodowana krwotokiem wewnętrznym.
Warunki niezbędne: czas dotarcia do ośrodka urazowego < 10 minut, czas wstępnej oceny na miejscu zdarzenia ok. 1 minuty.
jedyne procedury wykonywane na miejscu zdarzenia to zabezpieczenie dróg oddechowych i założenie 2 wkłuć obwodowych.

„Stój i rób"
Jeżeli czas dotarcia do ośrodka urazowego wynosi powyżej 10 minut należy postępować zgodnie z zasadami:
- ocena stanu chorego
- wykonanie niezbędnych procedur medycznych: wkłucia, opatrunki, unieruchomienia.
- przygotowanie do transportu: leki, monitorowanie itp.
- transport chorego
- powtórna ocena i przekazanie chorego w SOR.
- rozważyć czy transport do najbliższego szpitala czy do ośrodka urazowego, referencyjnego itp.

Kryteria Kwalifikacji do leczenia w Centrum Urazowym

image19Osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym w przypadku, gdy spełnia następujące kryteria:
1) występujące co najmniej dwa spośród następujących obrażeń anatomicznych:
- penetrujące rany głowy lub tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha,
- amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia,
- rozległe zmiażdżenia kończyn,
- uszkodzenie rdzenia kręgowego,
- złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i nerwów,
- złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy;

2) towarzyszące co najmniej dwa spośród następujących zaburzeń parametrów fizjologicznych:
- ciśnienie skurczowe krwi równe lub poniżej 80 mm Hg,
- tętno co najmniej 120 na minutę,
- częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej 29 na minutę,
- stan świadomości w skali Glasgow (GCS) równy lub poniżej 8,
- saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 90%.

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |