strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Blok p-k I stopnia
Blok p-k II stopnia
Blok p-k III stopnia
 
 
< powrót do działu
 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

BLOK PRZEDSIONKOWO KOMOROWY

Blok przedsionkowo-komorowy jest to zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego z przedsionków do komór. Bloki przedsionkowo - komorowe można podzielić na I, II i III stopień. Mogą one być zarówno skutkiem działania wielu leków, zaburzeń elektrolitowych, jak również zmian strukturalnych w sercu związanych z zawałem lub zapaleniem mięśnia sercowego. Może do tego doprowadzić szereg czynników z niedokrwieniem mięśnia sercowego na czele, występując w 12-25% wszystkich świeżych zawałów mięśnia sercowego. Blok I stopnia zauważany jest u 2-12% zawałowców, II stopnia u 3-10%, natomiast blok III stopnia u 3-7% osób ze świeżym zawałem serca. Pozostałe przyczyny to:
- leki np. beta-blokery, blokery kanału wapniowego, glikozydy naparstnicy, amiodaron
- zaburzenia elektrolitowe np. hiperkaliemia
- niedoczynność tarczycy
- kardiomiopatie
- choroby układowe 
- choroby zwyrodnieniowe układu bodźcotwórczego

Blok przedsionkowo – komorowy I stopnia
Jest definiowany jako wydłużenie odstępu PQ (>0,20 s) i zwykle jest bezobjawowy. Jest on łatwy do rozpoznania a nawet jeśli zostanie przeoczony nic wielkiego się nie stanie ponieważ blok I stopnia nie pociąga za sobą konsekwencji hemodynamicznych. Może występować nawet fizjologicznie w pewnych grupach społecznych jak osoby młode, czy sportowcy. Cechą charakterystyczną dla bloku I stopnia jest stałe, niezmienne wydłużenie odstępu PQ powyżej 200 ms. Ujmując sprawę bardziej obrazowo, odstęp PQ ulega wydłużeniu, natomiast stosunek załamków P do zespołów QRS jest taki sam - po każdym załamku P występuje QRS.

Blok przedsionkowo – komorowy II stopnia

Rozróżniamy dwa typy bloku przedsionkowo – komorowego II stopnia
- Blok przedsionkowo – komorowy II stopnia typ Mobitz I (periodyka Wenckebacha)
Charakteryzuje się on zmiennym odstępem PQ, który najczęściej ulega stopniowemu zwiększaniu aż do wypadnięcia zespołu komorowego (QRS). Sprawia to, że ten rodzaj zaburzenia przewodzenia jest niemiarowy. Nie wymaga leczenia jeśli nie powoduje dyskomfortu, nieprzyjemnego wrażenia "zamierania serca" u pacjenta lub zaburzeń hemodynamicznych.

- Blok przedsionkowo – komorowy II stopnia typ Mobitz II
Typ II bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia – tzw. Mobitz II polega na niewystępowaniu zespołu QRS zwykle po co drugim lub co trzecim załamku P (czyli skurczu przedsionków), bez uprzedniego wydłużania odstępu PQ.

Blok przedsionkowo - komorowy III stopnia
Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (blok całkowity) to sytuacja, w której żadne z pobudzeń powstałych w węźle zatokowym nie dociera do komór. Przedsionki pracują więc swoim rytmem, niezależnym od komór, które pracują dużo wolniej. Blok IIII stopnia może być stanem zagrożenia życia (na przykład w przebiegu zawału serca) i wymaga wszczepienia stymulatora.
Pojawia się rytm zastępczy generowany przez ośrodek inny niż węzeł zatokowy (zwykle jest to węzeł przedsionkowo-komorowy), jednak jest to rytm o innej częstotliwości. W związku z tym praca przedsionków jest niezależna od pracy komór.

Postępowanie w blokach przedsionkowo-komorowych 
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta. Jak wspomniałem wcześniej może występować on fizjologicznie w grupie osób młodych lub sportowców. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typ Mobitz I (periodyka Wenckebacha) w większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla życia chorego. Może on ustępować w ciągu 72 godzin od ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typ Mobitz II może ulegać progresji do bloku całkowitego serca. Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia jeśli towarzyszą mu szerokie zespoły QRS rokuje gorzej. Wiąże się on wówczas z ryzykiem wystąpienia VT, VF, kardiogenengo obrzęku płuc i wstrząsu kardiogennego.

Postępowanie farmakologiczne w przypadku występowania objawów niepokojących po rozpoznaniu bloków zagrażających życiu i zdrowiu:
Atropina 0,5 mg i.v. co 3-5 minut (max. 3 mg)
Działanie atropiny polega na zablokowaniu czynności nerwu błędnego. Jest ona przeciwwskazana u osób po przeszczepie serca. Należy oczekiwać skuteczności podaży tego leku w przypadku: bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia typ Mobitz I (periodyka Wenckebacha) zwłaszcza w przebiegu świeżego zawału ściany dolnej. W późniejszym okresie niedokrwienia mięśnia sercowego atropina jest mniej skuteczna co może być związane z niedokrwieniem węzła przedsionkowo-komorowego oraz uwalnianiem adenozyny oraz bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia z wąskimi zespołami QRS i częstością rytmu w zakresie 40-60/min.

Stymulacja w przypadku występowania objawów niepokojących po rozpoznaniu bloków zagrażających życiu i zdrowiu:
Wyróżnić można stymulację mechaniczną, farmakologiczną oraz elektryczną (przezskórną oraz endokawitarną). Stymulacja jest wskazana w przypadku dużego ryzyka asystolii, które występuje jeśli chory w ostatnim czasie (6 mc) przebył NZK w mechanizmie asystolii, występuje blok p-k Mobitz II, występuje blok p-k III stopnia lub obecne są pauzy komorowe dłuższe niż 3 sek.

Stymulacja mechaniczna polega na rytmicznym uderzaniu złożoną pięścią w klatkę piersiową pacjenta pod kontrolą kardiomonitora obserwując przewodzenie bodźca mechanicznego. Z uwagi na dyskomfort odczuwany przez pacjenta odraz mała efektywność takiego postępowania, ten rodzaj stymulacji jest działaniem wyłącznie doraźnym. 

Stymulacja farmakologiczna polega na podaniu leków o działaniu chronotropowo dodatnim. W tym celu wykorzystywane są:
Adrenalina 2-10 mcg/min i.v. Dopamina 2,5-10 mcg/min i.v. Izoprenalina 5 mcg/min i.v. Teofilina 100-200 mg i.v. - jest ona wskazana zwłaszcza w przypadku osób po przeszczepie serca, w przebiegu urazu rdzenia kręgowego oraz w przebiegu zawału ściany dolnej.

Stymulacja elektryczna (przezskórna) polega na dostarczaniu do mięśnia sercowego energii elektrycznej prowadzącej do pobudzenia mięśnia sercowego.

Podstępowanie w przypadku bradykardii.

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |