strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artykuły o tematyce ratownictwa
i ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia
..............................................................................................................................................................................................................

     

SZCZEPIONKI COVID-19
Obecnie w krajach Unii Europejskiej do obrotu dopuszczone są dwie szczepionki mRNA (Comirnaty i Moderna) oraz jedna szczepionka wektorowa (AstraZeneca). Szczepionki te chronią przed objawami COVID-19 wywołanymi przez koronawirusa SARS-CoV-2. Szczepienie obejmuje podanie 2 dawek domięśniowo. Ochrona pojawia się od 7 do 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki.

  GRYPA
Grypa jest zespołem objawów klinicznych związanym z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy.

 
KORONAWIRUS SAR CoV-2
W ostatnich miesiącach 2019 r. świat obiegły niepokojące wiadomości z Chin na temat zwiększonej zachorowalności na infekcje wirusowe spowodowane – jak się okazało – koronawirusem. Pierwotnie określono go jako 2019-nCov, później jako SARS-CoV-2.
  METODY OCENY POŁOŻENIA RURKI INTUBACYJNEJ
Ocena pierwotna położenia rurki intubacyjnej:  laryngoskopia bezpośrednia i obserwacja przechodzenia rurki intubacyjnej przez struny głosowe,  osłuchiwanie nadbrzusza (brak bulgotania), obustronne osłuchiwanie pól płucnych (szmery oddechowe powinny być symetryczne i dobrze słyszalne).

 
OSŁUCHIWANIE KLATKI PIERSIOWEJ
Poza sercem, osłuchuje się również i płuca. Dokonuje się tego zarówno w obrębie przedniej, jak i tylnej części klatki piersiowej – z przodu (nieco wyżej niż przy osłuchiwaniu serca) możliwa jest ocena stanu większych oskrzeli, z kolei przy osłuchiwaniu pleców oceniana jest czynność pęcherzyków płucnych, czyli zdecydowanie drobniejszych elementów dróg oddechowych.
  TLENOTERAPIA BIERNA U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM LUB POTWIERDZONYM COVID-19
Tlenoterapia bierna u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 powinna być stosowana jeśli istnieją wskazania do jej zastosowania.

 
GLIKOKORTYKOIDY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Już  od  wielu  lat  glikokortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych stanach chorobowych. Są wykorzystywane od dermatologii, przez choroby wewnętrzne, do intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.
  ZGON W WARUNKACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przekazany 14 października do uzgodnień i konsultacji publicznych, przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. daje uprawnienia ratownikowi medycznemu stwierdzania zgonu pacjenta, taka propozycja pierwotnie znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 
ZASADY DOTYCZĄCE STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA  - NOWE WYTYCZNE ITLS
W USA każdego roku u około miliona osób poszkodowanych ratownicy podejrzewają uraz kręgosłupa. Tylko u 2% przypadków potwierdzona zostaje wstępna diagnoza, a większość z tych urazów jest stabilna i nie jest związana z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W ostatnich latach wiele wiodących ośrodków zajmujących się urazami wprowadziło nowe zalecenia dotyczące stabilizacji kręgosłupa.
  BLOK PRZEDSIONKOWO KOMOROWY
Blok przedsionkowo-komorowy jest to zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego z przedsionków do komór. Bloki przedsionkowo - komorowe można podzielić na I, II i III stopień. Mogą one być zarówno skutkiem działania wielu leków, zaburzeń elektrolitowych, jak również zmian strukturalnych w sercu związanych z zawałem lub zapaleniem mięśnia sercowego.

 
PORÓD W WARUNKACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Żeby móc bez nadmiernego niepokoju zaopiekować się rodzącą, należy zdać sobie sprawę z kilku faktów i prawideł, które decydują o powodzeniu porodu. Po pierwsze, trzeba prawidłowo rozpoznać moment, w którym ciężarna staje się rodzącą. Nie jest to takie proste, zwłaszcza kiedy kobieta jest w pierwszej ciąży.
  TORSEDE DE POINTES,CZYLI "TAŃCZACY RYTYM"
Torsade de pointes (TdP) to z francuskiego „skręcenie punktów”. Ta  nazwa kryje za sobą bardzo groźny dla życia rytm serca. Ten rodzaj arytmii komorowej nazywany bywa również „baletem serca” – w EKG przypomina on tańczącą spiralę wokół linii izoelektrycznej.

 
BRADYKARDIA
Częstymi zaburzeniami rytmu serca występującymi w pracy ratownika medycznego są: bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe. Aby prawidłowo identyfikować te zaburzenia należy przypomnieć fizjologię układu
bodźco-przewodzącego  serca.
  CUKRZYCA
Cukrzyca typu 1 stanowi ok. 10% wszystkich typów cukrzycy. Początek zachorowania zwykle przypada między 10., a 14. rokiem życia. Cukrzyca typu 1 dotyczy głównie dzieci i osób młodych (<30. rż.). Cukrzyca typu 1 jest spowodowana prawie całkowitym zniszczeniem komórek β trzustki produkujących insulinę przez przeciwciała.

 
BLOK ODNOGI PĘCZKA HISSA
Blok odnogi pęczka Hisa (BBB) jest wywołany przez blok przewodzenia w prawej lub lewej odnodze. Zablokowana odnoga jest przyczyną opóźnionej depolaryzacji komory, którą zaopatruje. Prawidłowo prawa odnoga szybko przewodzi falę depolaryzacji do prawej komory, a lewa odnoga do lewej komory. Depolaryzacja jest przewodzona do obu komór w tym samym czasie (tzn. jednocześnie).
  POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ Z PODEJRZENIEM LUB ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W większość z nas obawia się trzech grup pacjentów. Pierwsza z nich to dzieci – czasami ich stan jest zaskakujący i niezwykle dynamiczny. Druga grupa – to kobiety ciężarne, na stan których nie zawsze mamy wpływ, a nasze możliwości poza szpitalem są niewielkie. Kolejną grupę pacjentów stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 
LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU WYPADKU ORAZ PODCZAS TRANSPORTU
Ból jest doznaniem  czuciowym,  związanym zarówno  z  działaniem uszkadzającego  bodźca  (lub  też  bodźca,  którego  działanie  może  spowodować wystąpienie  takiego  uszkodzenia),  jak  i  spostrzeżeniem  powstającym  na podstawie  psychicznej  interpretacji  zachodzących  zjawisk,  zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania.
  OBOWIĄZKOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Publikacje jest skierowane do ratowników medycznych, pielęgniarek, studentów ratownictwa medycznego i osób pracujących w zespołach ratunkowych.

 
ODMIENNOŚCI ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE DZIECKA
Trudności w postępowaniu ratunkowym u dzieci związane są m.in. z odmiennymi warunkami anatomicznymi i fizjologicznymi w poszczególnych grupach wiekowych.
  OCENA NATĘŻENIE BÓLU
Ból jest doznaniem subiektywnym, zawsze nieprzyjemnym. W codziennej praktyce klinicznej nie dysponujemy narzędziami lub badaniami umożliwiającymi obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu. Opracowano natomiast wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej.

 
PORONIENIE SAMOISTNE
Poronienie samoistne oznacza spontaniczną utratę ciąży z przyczyn naturalnych, przed 20 tygodniem. Czynniki prowadzące do poronienia mogą być różnorodne i niekiedy trudne do ustalenia. Kłopoty z donoszeniem ciąży i ryzyko poronienia dotyczą co szóstej kobiety. Kłopoty najczęściej powoduje: niedobór progesteronu, obecność przeciwciał antykardiolipinowych we krwi, nieprawidłowa budowa szyjki macicy, stany zapalne w obrębie szyjki macicy oraz zakażenie dróg moczowych.
  BADANIE BÓL W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ
Aby móc rozróżnić pochodzenie bólu z danych okolic jamy brzusznej, warto przyswoić sobie kilka informacji o unerwieniu narządów jamy brzusznej. Narządy jamy brzusznej mają dwa rodzaje unerwienia czuciowego: somatyczne oraz autonomiczne. Podrażnienie nerwów układu autonomicznego jest związane z występowaniem bólów trzewnych, a podrażnienie nerwów układu somatycznego manifestuje się bólami somatycznymi.

 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z CHORYM NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ I PROFILAKTYKĄ EPIDEMII W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZALECENIA ACIP
Pierwszym etapem takiej oceny jest uzyskanie informacji, czy pacjent, z którego krwią lub płynem ustrojowym miał kontakt pracownik, jest zakażony HBV (obecność HBsAg w jego krwi) oraz czy pracownik przeszedł pełny cykl szczepienia przeciwko WZW typu B i prawidłowo na nie odpowiedział (stężenie przeciwciał anty-HBs 1–2 miesiące po szczepieniu
.
  WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Jeden z najważniejszych problemów w chorobach zakaźnych. W Polsce są miliony osób z WZW. 300 tys. z HBV, 0,5 mln z HCV. Transaminazy, zwłaszcza AlAT są wyrazem odczynu zapalnego wątroby. AlAt uwalnia się na skutek zwiększonej przepuszczalności błony komórkowej. EBV, CMV, odra, różyczka też wywołują odczyn wątrobowy z podwyższeniem transaminaz.

 
FARMAKOLOGIA U KOBIETY  CIĘŻARNEJ
Do klasyfikacji substancji leczniczych pod kątem ryzyka szkodliwego działania na płód używa się klasyfikacji wg. Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Spożywczych (FDA). Zgodnie z zaleceniami FDA wszystkie środki lecznicze można podzielić na 5 podstawowych kategorii. Leki stosowane przez ratownika medycznego można sklasyfikować do 4 kategorii.
  ZASTOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Przymus bezpośredni to określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego możliwości postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy ono nie tylko osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo, ale również osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, na przykład zaburzenia osobowości lub nerwicowe.

 
BADANIE NEUROLOGICZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Wywiad powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności występowania zachorowania, kolejności występowania objawów oraz dynamice objawów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać go uzyskać od chorego  a możemy go uzyskać od świadków zachorowania powinniśmy uzyskać jak najwięcej informacji. Oparcie wywiadu jedynie na schemacie SAMPLE to najczęściej za mało, warto posiłkować innymi skalami i skalami i schematami badań np. CINCINNATI, OLD CART.
  GORĄCZKA KRWOTOCZNA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS EBOLA
Wirus Ebola (ang. Ebola virus (EBOV)), wcześniej nazywany oficjalnie Zaire ebolavirus – (grupa wirusów) należących do gatunku Zaire ebolavirus, z rodzaju Ebolavirus i rodziny Filoviridae (wirusy należące do tej rodziny nazywane są filowirusami).

 
ZASTOSOWANIE EtCO2 W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Monitorowanie parametrów życiowych w dziedzinach medycyny, gdzie stan pacjenta ulega ciągłej zmianie jest niezwykle ważne. Wraz z postępem techniki do nadzoru nad chorymi wykorzystuje się rozmaite techniki, które wykraczają ponad czujną obserwację pacjenta i szybkie badanie fizykalne.
  AED
W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest - SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Może ją wykonać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) ważący ok. 4-5 kg., z wyglądu przypominający laptop lub niewielką walizkę

 
NORMY LABORATORYJNE
Morfologia krwi należy do podstawowych i najpowszechniej wykonywanych badań. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
  ELEKTROKARDIOGRAFIA W RATOWNICTWIE
Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych komórki mięśnia sercowego (również wyspecjalizowane włókna przewodzące) są spolaryzowane.

 
AIDS I WIRUS HIV
W roku 1981 w USA, Nowym Jorku i Kalifornii zaobserwowano wśród młodych, uprzednio zdrowych mężczyzn homoseksualistów wyjątkowo liczne przypadki bardzo rzadkich chorób, tj. KS (Kaposi Sarcoma) i PCP.
  STRES
Jest to stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogące doprowadzić do zaburzeń czynnościowych, a nawet schorzeń organicznych.

 
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
Po zapoznaniu się z rozdziałem czytelnik powinien zrozumieć: Jak modyfikować metody resuscytacji w szczególnych okolicznościach uwarunkowanych: hipotermią, podtopieniem, zatruciem, ciążą, porażeniem prądem, reakcją anafilaktyczną, ostrym napadem ciężkiej astmy, urazem.
  ZASADY TRANSPORTU PACJENTÓW
Podstawowe zasady transportu chorych: Bezpieczeństwo chorego i personelu ZRM. Wyeliminowanie możliwości powstania wtórnych obrażeń związanych z transportem chorego.Reguła „trzech R" (polskie 3W) right patients, in the right time to the right hospital.
     

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |