strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artykuły o tematyce ratownictwa
i ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia
..............................................................................................................................................................................................................

OSŁUCHIWANIE KLATKI PIERSIOWEJ
Poza sercem, osłuchuje się również i płuca. Dokonuje się tego zarówno w obrębie przedniej, jak i tylnej części klatki piersiowej – z przodu (nieco wyżej niż przy osłuchiwaniu serca) możliwa jest ocena stanu większych oskrzeli, z kolei przy osłuchiwaniu pleców oceniana jest czynność pęcherzyków płucnych, czyli zdecydowanie drobniejszych elementów dróg oddechowych.  [zobacz więcej]


METODY OCENY POŁOŻENIA RURKI INTUBACYJNEJ
Ocena pierwotna położenia rurki intubacyjnej:  laryngoskopia bezpośrednia i obserwacja przechodzenia rurki intubacyjnej przez struny głosowe,  osłuchiwanie nadbrzusza (brak bulgotania), obustronne osłuchiwanie pól płucnych (szmery oddechowe powinny być symetryczne i dobrze słyszalne).  [zobacz więcej]

GLIKOKORTYKOIDY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Już  od  wielu  lat  glikokortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych stanach chorobowych. Są wykorzystywane od dermatologii, przez choroby wewnętrzne, do intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. W wielu przypadkach ich rola jest nieoceniona. Wydłużają i poprawiają jakość życia, umożliwiając chorym normalne funkcjonowanie, a często także ratują życie. [zobacz więcej]


ZASADY TRANSPORTU PACJENTÓW
Podstawowe zasady transportu chorych: Bezpieczeństwo chorego i personelu ZRM.Wyeliminowanie możliwości powstania wtórnych obrażeń związanych z transportem chorego.Reguła „trzech R" (polskie 3W) right patients, in the right time to the right hospital [zobacz więcej]

ZASADY DOTYCZĄCE STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA  - NOWE WYTYCZNE ITLS
W USA każdego roku u około miliona osób poszkodowanych ratownicy podejrzewają uraz kręgosłupa. Tylko u 2% przypadków potwierdzona zostaje wstępna diagnoza, a większość z tych urazów jest stabilna i nie jest związana z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W ostatnich latach wiele wiodących ośrodków zajmujących się urazami wprowadziło nowe zalecenia dotyczące stabilizacji kręgosłupa. Na początku 2013 roku zostało opublikowane stanowisko Amerykańskiego Kolegium Chirurgów Komitet ds. Urazów i Narodowego Stowarzyszenia Lekarzy EMS w sprawie stosowania selektywnego unieruchomienia. Na krótko przed tą publikacją American College of Emergency Physicians ogłosiło swoje stanowisko, zalecając stosowanie unieruchomienia kręgosłupa tylko wtedy, gdy są wskazania kliniczne, a nie jedynie na podstawie mechanizmu urazu. [zobacz więcej]

ZGON W WARUNKACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przekazany 14 października do uzgodnień i konsultacji publicznych, przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. daje uprawnienia ratownikowi medycznemu stwierdzania zgonu pacjenta, taka propozycja pierwotnie znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. [zobacz więcej]

PORÓD W WARUNKACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Żeby móc bez nadmiernego niepokoju zaopiekować się rodzącą, należy zdać sobie sprawę z kilku faktów i prawideł, które decydują o powodzeniu porodu. Po pierwsze, trzeba prawidłowo rozpoznać moment, w którym ciężarna staje się rodzącą. Nie jest to takie proste, zwłaszcza kiedy kobieta jest w pierwszej ciąży. Już na kilka tygodni przed terminem porodu ciężarna może odczuwać skurcze przepowiadające, te o nieco intensywniejszym nasileniu, które może pomylić ze skurczami porodowymi. [zobacz więcej]

BLOK PRZEDSIONKOWO KOMOROWY
Blok przedsionkowo-komorowy jest to zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego z przedsionków do komór. Bloki przedsionkowo - komorowe można podzielić na I, II i III stopień. Mogą one być zarówno skutkiem działania wielu leków, zaburzeń elektrolitowych, jak również zmian strukturalnych w sercu związanych z zawałem lub zapaleniem mięśnia sercowego.  [zobacz więcej]

BRADYKARDIA
Częstymi zaburzeniami rytmu serca występującymi w pracy ratownika medycznego są: bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe. Aby prawidłowo identyfikować te zaburzenia należy przypomnieć fizjologię układu
bodźco-przewodzącego  serca.  [zobacz więcej]

TORSEDE DE POINTES,CZYLI "TAŃCZACY RYTYM"
Torsade de pointes (TdP) to z francuskiego „skręcenie punktów”. Ta  nazwa kryje za sobą bardzo groźny dla życia rytm serca. Ten rodzaj arytmii komorowej nazywany bywa również „baletem serca” – w EKG przypomina on tańczącą spiralę wokół linii izoelektrycznej. W rzeczywistości jest to odmiana częstoskurczu komorowego (VT), charakteryzująca się zmiennością kierunków osi zespołów QRS oraz zmienną wysokością załamków R. Torsade de pointes jest zawsze następstwem patologicznie wydłużonego odcinka QT.  [zobacz więcej]

BLOK ODNOGI PĘCZKA HISSA
Blok odnogi pęczka Hisa (BBB) jest wywołany przez blok przewodzenia w prawej lub lewej odnodze. Zablokowana odnoga jest przyczyną opóźnionej depolaryzacji komory, którą zaopatruje. Prawidłowo prawa odnoga szybko przewodzi falę depolaryzacji do prawej komory, a lewa odnoga do lewej komory. Depolaryzacja jest przewodzona do obu komór w tym samym czasie (tzn. jednocześnie). Blok jednej z odnóg wywołuje opóźnienie depolaryzacji komory, która zaopatrywana jest przez tę odnogę.
[zobacz więcej]

CUKRZYCA
Cukrzyca typu 1 stanowi ok. 10% wszystkich typów cukrzycy. Początek zachorowania zwykle przypada między 10., a 14. rokiem życia. Cukrzyca typu 1 dotyczy głównie dzieci i osób młodych (<30. rż.). Cukrzyca typu 1 jest spowodowana prawie całkowitym zniszczeniem komórek β trzustki produkujących insulinę przez przeciwciała. Są to tzw. autoprzeciwciała, produkowane przez system odpornościowy organizmu, powodujące niszczenie własnych komórek. Jest to zjawisko autoagresji, czyli niszczenia własnych komórek. W efekcie dochodzi do bezwzględnego braku insuliny.
[zobacz więcej]

LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU WYPADKU ORAZ PODCZAS TRANSPORTU
Ból jest doznaniem  czuciowym,  związanym zarówno  z  działaniem uszkadzającego  bodźca  (lub  też  bodźca,  którego  działanie  może  spowodować wystąpienie  takiego  uszkodzenia),  jak  i  spostrzeżeniem  powstającym  na podstawie  psychicznej  interpretacji  zachodzących  zjawisk,  zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania. [zobacz więcej]

ODMIENNOŚCI ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE DZIECKA
Trudności w postępowaniu ratunkowym u dzieci związane są m.in. z odmiennymi warunkami anatomicznymi i fizjologicznymi w poszczególnych grupach wiekowych.  [zobacz więcej]

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ Z PODEJRZENIEM LUB ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W większość z nas obawia się trzech grup pacjentów. Pierwsza z nich to dzieci – czasami ich stan jest zaskakujący i niezwykle dynamiczny. Druga grupa – to kobiety ciężarne, na stan których nie zawsze mamy wpływ, a nasze możliwości poza szpitalem są niewielkie. Kolejną grupę pacjentów stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi.  [zobacz więcej]

OBOWIĄZKOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Publikacje jest skierowane do ratowników medycznych, pielęgniarek, studentów ratownictwa medycznego i osób pracujących w zespołach ratunkowych.
[zobacz więcej]

PORONIENIE SAMOISTNE
Poronienie samoistne oznacza spontaniczną utratę ciąży z przyczyn naturalnych, przed 20 tygodniem. Czynniki prowadzące do poronienia mogą być różnorodne i niekiedy trudne do ustalenia. Kłopoty z donoszeniem ciąży i ryzyko poronienia dotyczą co szóstej kobiety. Kłopoty najczęściej powoduje: niedobór progesteronu, obecność przeciwciał antykardiolipinowych we krwi, nieprawidłowa budowa szyjki macicy, stany zapalne w obrębie szyjki macicy oraz zakażenie dróg moczowych. [zobacz więcej]

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z CHORYM NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ I PROFILAKTYKĄ EPIDEMII W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. ZALECENIA ACIP
Pierwszym etapem takiej oceny jest uzyskanie informacji, czy pacjent, z którego krwią lub płynem ustrojowym miał kontakt pracownik, jest zakażony HBV (obecność HBsAg w jego krwi) oraz czy pracownik przeszedł pełny cykl szczepienia przeciwko WZW typu B i prawidłowo na nie odpowiedział (stężenie przeciwciał anty-HBs 1–2 miesiące po szczepieniu
. [zobacz więcej]

OCENA NATĘŻENIE BÓLU
Ból jest doznaniem subiektywnym, zawsze nieprzyjemnym. W codziennej praktyce klinicznej nie dysponujemy narzędziami lub badaniami umożliwiającymi obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu. Opracowano natomiast wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.
[zobacz więcej]

FARMAKOLOGIA U KOBIETY  CIĘŻARNEJ
Do klasyfikacji substancji leczniczych pod kątem ryzyka szkodliwego działania na płód używa się klasyfikacji wg. Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Spożywczych (FDA). Zgodnie z zaleceniami FDA wszystkie środki lecznicze można podzielić na 5 podstawowych kategorii. Leki stosowane przez ratownika medycznego można sklasyfikować do 4 kategorii. [zobacz więcej]

BADANIE BÓL W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ
Aby móc rozróżnić pochodzenie bólu z danych okolic jamy brzusznej, warto przyswoić sobie kilka informacji o unerwieniu narządów jamy brzusznej. Narządy jamy brzusznej mają dwa rodzaje unerwienia czuciowego: somatyczne oraz autonomiczne. Podrażnienie nerwów układu autonomicznego jest związane z występowaniem bólów trzewnych, a podrażnienie nerwów układu somatycznego manifestuje się bólami somatycznymi.  [zobacz więcej]

BADANIE NEUROLOGICZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Wywiad powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności występowania zachorowania, kolejności występowania objawów oraz dynamice objawów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać go uzyskać od chorego  a możemy go uzyskać od świadków zachorowania powinniśmy uzyskać jak najwięcej informacji. Oparcie wywiadu jedynie na schemacie SAMPLE to najczęściej za mało, warto posiłkować innymi skalami i skalami i schematami badań np. CINCINNATI, OLD CART.  [zobacz więcej]

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
Jeden z najważniejszych problemów w chorobach zakaźnych. W Polsce są miliony osób z WZW. 300 tys. z HBV, 0,5 mln z HCV. Transaminazy, zwłaszcza AlAT są wyrazem odczynu zapalnego wątroby. AlAt uwalnia się na skutek zwiększonej przepuszczalności błony komórkowej. EBV, CMV, odra, różyczka też wywołują odczyn wątrobowy z podwyższeniem transaminaz. [zobacz więcej]

ZASTOSOWANIE EtCO2 W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Monitorowanie parametrów życiowych w dziedzinach medycyny, gdzie stan pacjenta ulega ciągłej zmianie jest niezwykle ważne. Wraz z postępem techniki do nadzoru nad chorymi wykorzystuje się rozmaite techniki, które wykraczają ponad czujną obserwację pacjenta i szybkie badanie fizykalne. Pozwala to na bardziej kompleksową opiekę, ale też zwiększa precyzję terapii i pozwala na szybsze podjęcie działań w przypadku pogorszenia stanu pacjenta. [zobacz więcej]

ZASTOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Przymus bezpośredni to określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego możliwości postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy ono nie tylko osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo, ale również osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, na przykład zaburzenia osobowości lub nerwicowe. Mogą być to także osoby z majaczeniem w przebiegu hipertermii, pacjenci pobudzeni psychoruchowo w stanach splątania po urazach ośrodkowego układu nerwowego, nieprzytomni (np. wykonujący nieskoordynowane ruchy), dzieci pod wpływem środków halucynogennych, stymulujących, alkoholu, innych substancji toksycznych. [zobacz więcej]

NORMY LABORATORYJNE
Morfologia krwi należy do podstawowych i najpowszechniej wykonywanych badań. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
[zobacz więcej]

GORĄCZKA KRWOTOCZNA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS EBOLA
Wirus Ebola (ang. Ebola virus (EBOV)), wcześniej nazywany oficjalnie Zaire ebolavirus – (grupa wirusów) należących do gatunku Zaire ebolavirus, z rodzaju Ebolavirus i rodziny Filoviridae (wirusy należące do tej rodziny nazywane są filowirusami).
[zobacz więcej]
 
AIDS I WIRUS HIV
W roku 1981 w USA, Nowym Jorku i Kalifornii zaobserwowano wśród młodych, uprzednio zdrowych mężczyzn homoseksualistów wyjątkowo liczne przypadki bardzo rzadkich chorób, tj. KS (Kaposi Sarcoma) i PCP. Wkrótce stwierdzono u nich wspólny defekt immunologiczny – upośledzenie odporności komórkowej wynikające ze znacznego spadku liczby limofocytów T CD4+).
[
zobacz więcej]

AED
W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest - SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Może ją wykonać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) ważący ok. 4-5 kg., z wyglądu przypominający laptop lub niewielką walizkę.
[zobacz więcej]

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH
Po zapoznaniu się z rozdziałem czytelnik powinien zrozumieć: Jak modyfikować metody resuscytacji w szczególnych okolicznościach uwarunkowanych: hipotermią, podtopieniem, zatruciem, ciążą, porażeniem prądem, reakcją anafilaktyczną, ostrym napadem ciężkiej astmy, urazem.
[zobacz więcej]

ELEKTROKARDIOGRAFIA W RATOWNICTWIE
Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych komórki mięśnia sercowego (również wyspecjalizowane włókna przewodzące) są spolaryzowane.
[zobacz więcej]

STRES
Jest to stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogące doprowadzić do zaburzeń czynnościowych, a nawet schorzeń organicznych.
[zobacz więcej]
 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |